Coupon Code: 14253 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Guangzhou Southern Airlines Pearl Hotel profile

2019/2/16 20:56:16
The Southern Airlines Pearl Hotel is a modern business hotel located inside Baiyun International Airport. A subway station is a few steps away.
Author:管理员

Haihua Hotel Hangzhou traffic info

Business zone:West Lake Lakeside Business Circle
Area:xiachengqu
Address:Zhejiang · hangzhou · xiachengqu - No. 298 Qingchun Road, Xiacheng District, Hangzhou, China