Coupon Code: 14253 Language:ENGLISH |简体中文

Tourism News Share wonderful travel information

Meilu Legend Hotel Hangzhou profile

2019/2/16 20:56:10
Meilu Legend Hotel Hangzhou, home of the West Lake Mansion is a unique premier, urban lifestyle boutique Hotel in Hangzhou, situated in the Zhijiang National Tourist Resorts near Meijiawu Tea Plantation.
Author:管理员

Haihua Hotel Hangzhou traffic info

Business zone:West Lake Lakeside Business Circle
Area:xiachengqu
Address:Zhejiang · hangzhou · xiachengqu - No. 298 Qingchun Road, Xiacheng District, Hangzhou, China